Loading...
marţi, 11 mai 2021
OFMConv Romania

Scurt Istoric

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, pe urmele Academiei „Sfântul Bona­ventura” din Luizi Călugăra, judeţul Bacău, şi-a deschis porţile în ziua de 2 mai 1990, în loca­litatea Nisiporeşti, judeţul Neamţ, de unde, începând cu toamna anului 1991 a fost transferat la Roman. Institutul şi-a început activitatea universitară pe baza circularei nr. 50 din 15 iulie 1991, emisă de părintele provincial Iosif Sabău, în urma decretului diecezan nr. 1026 din 20 august 1991, emis de Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, şi pe baza H. G. nr. 92 din 1992. Din anul 1995, Institutul nostru este afiliat la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” din Roma, iar începând cu anul uni­versitar 2000-2001 a obţinut autorizaţia de funcţionare provizorie, din partea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare.

Creşterea calităţii învăţământului şi a cerce­tării a fost preocuparea de bază a conducerii Institutului şi a corpului profesoral, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea s-au concretizat prin uniformizarea planurilor de învăţământ, cooptarea unor profesori de valoare şi recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, promovarea fraţilor tineri care au absolvit facultăţile pontificale şi civile în rândul cadrelor didactice, implicarea studenţilor în munca de cercetare, editarea de cursuri şi cărţi, precum şi a unor reviste de specialitate.

Astfel, munca de cercetare s-a concretizat prin apariţia unor reviste, pe care dorim să le amintim: Viaţa Fraternă, editată de către studenți din anul 1993; Lumen fidei, revista Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova, apărută în anul 2000; Studii franciscane, revista ITRCF apărută în 2002; Pax et unitas, revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”, apărută în 2003. Mai menţionăm şi următoarele colecţii: colecția Studia et Documenta a Academiei Istorico – Juridico – Teologice „Petru Tocănel” care a  publicat până în prezent 24 de volume; colecția Biblica, ajunsă la al zecelea volum; colecția Izvoare Franciscane, ajunsă la al cincilea volum. Editura „Serafica” a jucat un rol important în publi­carea acestor reviste și colecții, precum și a cursurilor şi a cărţilor elaborate de profesorii Institutului.

Un loc aparte, în procesul de învăţământ, îl ocupă biblioteca Institutului. Biblioteca „PetruTocănel” are aproximativ 65.000 de volume, deţinând carte rară şi veche, în mare parte donată de părintele Petru Tocănel, dar şi achiziţionată sau donată de alţi fraţi sau binefăcători. Biblioteca nostră deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiană, în 35 de volume, Enciclopedia Britanică, în 25 de volume Enciclopedia Americană, în 20 de volume, şi Enciclopedia Artei, în 17 volume. Cartea înregistrată până în momentul de faţă se ridică la 60.000 de volume. Volumele prelucrate până acum au fişe la cele două cataloage (alfabetic şi sistematic). S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteză, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.). Conservarea şi păstrarea cărţilor vechi şi a cărţilor rare este un capitol special al responsabililor bibliotecii, deoarece ele înseamnă păstrarea conştiinţei de neam şi religie, fiind bine ştiut că patrimoniul scriitoricesc este reflexul material al conştiinţei de identitate a neamului. Biblioteca deţine carte din toate domeniile: Biblie, teologie, filosofie, religie, psihologie, logică, beletristică, geo­grafie, istorie, arhivistică etc., iar fondul de carte este permanent actualizat, atât cu carte din ţară, cât şi din străinătate.

Centrele de cercetare, care şi-au făcut simţită prezenţa sub patronajul Institutului nostru sunt o realitate plină de viaţă în cadrul activităţii academice şi aici amintim cele patru realităţi existente: Centrul de Studii Religiose „Sfântul Anton de Padova”, Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”, Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas” și Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova”.

În anul 2000, din dorinţa de a putea oferi cadrelor didactice ale Institutului, dar şi studenţilor posibilitatea unei afirmări ştiinţifice şi de cercetare, s-a decis înfiinţarea Centrului de Studii Religioase „Sfântul Anton de Padova”. Acestei iniţiative i-au răspuns cu entuziasm atât cadrele didactice, cât şi studenţii Facultăţii de Teologie Pastorală. În perioada 2000-2003, Centrul de Cercetare a fost condus de către pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, în 2003 a fost ales director al Centrului pr. lect. univ. dr. Maricel Ianuş, îndeplinind acestă funcție până în 2009, urmând apoi pr. Alexandru Olaru, între 2009-2011, între 2011-2015 a fost director pr. drd. Fabian Iacob. Scopul acestui Centru este de a face cunos­cută spiritualitatea antoniană şi de a actualiza şi pune la dispoziţie noile cercetări pe planul dogmatic şi sacramental al Bisericii, cu privire la exigenţele şi la provocările timpului nostru. Aceste cercetări s-au materializat prin publicarea, începând cu anul 2003, a revistei Lumen fidei, ce înglobează munca de cercetare a cadrelor Institutului, dar şi a altor cercetători din ţară şi din străinătate.

Anul 2002 a adus comunităţii noastre o nouă realitate academică: Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”. Evenimentul a fost pre­cedat de simpozionul internaţional Plenitudo Legis, Amor Veritatis, ocazionat de comemorarea a 10 ani de la trecerea în casa Tatălui ceresc a profesorului universitar Petru Tocănel. Academia îşi propune să dezvolte laturile istorice şi juridice, atât de mult preţuite de părintele Petru Tocănel, dar nu neglijează nici teologia, iar coloana Studia et Documenta este exemplul cel mai grăitor. Directorul Academiei a fost ales pr. prof. univ. dr. Maximilian Pal. La începutul anului academic 2016-2017 a fost numit Președinte pr. Dragoș Paul Mîrț, confirmat în această funcție la începutul anului academic 2020-2021. Dintre membrii acestei Academii fac parte personalităţi ale lumii ştiinţifice şi academice naţionale şi internaţionale.

În dorinţa de a aduce şi a face cunoscut pe plaiurile româneşti „Spiritul din Assisi”, în ziua de 30 martie 2003, în cadrul Senatului Institutului, s-a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”. Iniţiativa s-a bucurat de o largă apreciere, iar dintre membrii ei, atât onorifici, cât şi coordonatori, fac parte ierarhi, clerici şi laici, aparţinând diferitelor Biserici creştine: romano-catolică, greco-catolică şi ortodoxă. Directorul acestui Centru a fost ales pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc. Între anii 2011-2017 a fost numit, în calitate de director, pr. conf. univ. dr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, iar la începutul anului academic 2017-2018 a fost ales, în calitate de director, pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc. Rezultatul discuţiilor şi al cercetării sunt publicate în revista Pax et unitas, apărută în anul 2003 şi în colecţia de studii Universalia.

Revista Institutului nostru, Studii franciscane, este destinată concretizării cercetărilor individuale sau de grup ale cadrelor didactice. Revista a apărut în anul 2002 şi apare anual, însumând multe cercetări utile aprofundării studiului teologiei și spiritualității franciscane. Pentru fiecare număr Revista are un titlu spre expunere, iar dezbaterea sa, prin prisma diferitelor discipline, oferă publicului larg o nouă orientare dar şi o întărire în doctrina Bisericii Cato­lice. Directorul revistei a fost pr. lect. univ. dr. Mihai Gal, urmat apoi de pr. lect. univ. dr. Damian Gheorghe Pătraşcu şi pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, iar din octobrie 2012 și până în prezent Revista este condusă de pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei, cel care a coordonat activitatea de acreditare ERIH PLUS, calificativ primit în anul 2020.

În anul 2009 a fost fondată Revista de Filosofie și Cultură Franciscană care voia să urmeze exemplul fericitului Ioannes Duns Scotus, în promovarea culturii creștine. Bine consolidat în credinţa catolică, Ioannes Duns Scotus s-a străduit să înţeleagă, să explice şi să apere adevărul credinţei în lumina raţiunii umane”. „Nu s-a sforţat să facă nimic altceva decât să demonstreze aceeaşi consonanţă a tuturor adevărurilor, naturale şi supranaturale, care provin de la unul şi acelaşi Izvor”. Cu aceste cuvinte, Papa Benedict al XVI-lea a creionat figura marelui filosof-teolog care a fost Ioannes Duns Scotus, în Scrisoarea Apostolică cu ocazia celui de-al VII-lea centenar de la moartea acestuia, trimisă episcopului de Köln, cardinalul Joachim Meisner.

Alături de Ioannes Duns Scotus, Ordinul Franciscan, fondat de Sf. Francisc din Assisi, a mai dat lumii pe Sf. Bonaventura, Alexandru din Halles, William Ockham, Robert Grosseteste, Matteo d’Acquasparta, și mulți alții. Nu putem să nu amintim în acest context și unii cărturari români, aparținând aceluiași Ordin: Pr. dr. Iosif P. M. Pal, Pr. dr. Petru Tocănel, Pr. Ioan Gârleanu etc.

Prin revista Cultură și filosofie franciscană, din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, s-a dorit să se promoveze un drum de cercetare, un drum de sondare a adevărului credinței, în lumina rațiunii umane, așa cum a făcut-o marele maestru și patron al Facultății noastre, Ioannes Duns Scotus. Ordinul Fraților Minori Conventuali este prezent din vremuri străvechi pe pământul nostru românesc (sec. XIII), iar frații s-au implicat de-a lungul timpului în viața culturală a ei, în funcție de evenimentele prin care au trecut, lăsând urme, ba chiar brazde destul de adânci în sânul acestui popor.

În ședința Senatului ITRCF din data de 19.02.2018 a fost înființat Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova”, cu scopul de a se dedica cercetării specializate în domeniul științelor biblice. Cu această ocazie au fost contactați diferiți specialiști în domeniul biblic, atât din țară cât și din străinătate.

Ținând cont de munca de cercetare deja existentă în cadrul ITRCF, în deplin acord cu Editura „Serafica”, Centrul de Studii Biblice își însușește colecția „Biblica” ai cărei responsabili (pr. Mihai Afrențoae și pr. Cristian Clopoțel) sunt și promotorii lui.

Obiective:

1) Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să continue publicarea de cărți în colecția „Biblica”, dedicând numerele 11-20 unor introduceri pe grupuri de cărți biblice, după cum urmează: Introducere în Sfânta Scriptură; Pentateuhul; Cărțile Istorice; Cărțile Profetice; Cărțile Sapiențiale; Psalmii și Cântarea Cântărilor; Evangheliile Sinoptice și Faptele Apostolilor; Corpusul Ioanian; Corpusul Paulin; Scrisorile Catolice.

2) Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să organizeze manifestări culturale, precum: Lansări de carte; Lectio divina; Mese rotunde pe teme biblice, publicând rezultatul acestor lucrări pe site-ul ITRCF și/sau în documente publicate la Editura „Serafica”.

3) Centrul de Studii Biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să publice articole științifice cu caracter biblic în Miscellanea Francescana a Facultății de Teologie „Sfântul Bonaventura”, din cadrul Colegiului internațional Seraphicum, Roma, Italia.

Realizările ultimilor ani s-au concretizat în ma­nifestări culturale şi religioase, în simpozioane inter­naţionale şi naţionale, în conferinţe, lansări de carte, sesiuni ştiinţifice şi mese rotunde. De asemenea, este de menţionat faptul că Institutul nostru caută în permanenţă să consolideze legături de colaborare cu alte instituţii academice din ţară şi din străinătate.