Loading...
marţi, 11 mai 2021
OFMConv Romania

Institut

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, demn urmaş al Academiei „Sfântul Bonaventura” din Luizi-Călugăra, şi-a deschis porţile în ziua de 2 mai 1990, în localitatea Nisiporeşti, judeţul Neamţ, începând cu toamna anului 1991 să fie transferat la Roman. Institutul şi-a început activitatea universitară pe baza circularei nr. 50 din 15 iulie 1991, emisă de părintele provincial Iosif Sabău, în urma decretului diecezan nr. 1026 din 20 august 1991, emis de Excelenţa Sa Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, şi pe baza H.G. nr. 92 din 1992. Din anul 1995, Institutul nostru este afiliat la Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura” din Roma, iar începând cu anul universitar 2000-2001 a obţinut, din partea Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, autorizaţia de funcţionare provizorie.
Creşterea calităţii învăţământului şi cea a cercetării au fost preocupările de bază ale conducerii Institutului şi a corpului profesoral, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Acestea s-au concretizat prin uniformizarea planurilor de învăţământ, cooptarea unor profesori de valoare şi recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, promovarea tinerilor fraţi care au absolvit facultăţile pontificale şi civile în rândul cadrelor didactice, implicarea studenţilor în munca de cercetare, editarea de cursuri şi cărţi şi editarea unor reviste de specialitate.
Munca de cercetare s-a concretizat prin apariţia a 3 noi reviste, una fiind deja editată din anul 1993, Viaţa Fraternă, pe care dorim să le amintim: Studii franciscane, revista Institutului nostru; Lumen fidei, revista Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova; Pax et unitas, revista Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”. Mai menţionăm şi coloana „Studia et Documenta a Academiei Istorico-Juridice-Teologice Petru Tocănel”, unde s-au publicat diferite volume şi teze de doctorat. De asemenea, editura Serafica a jucat un rol important în publicarea cursurilor şi cărţilor elaborate de profesorii Institutului.
Un loc aparte în procesul de învăţământ îl ocupă biblioteca Institutului. Biblioteca universitară „Petru Tocănel” are aproximativ 50.000 de volume, deţinând carte rară şi veche, în mare parte donată de părintele Petru Tocănel, dar şi achiziţionată sau donată de alţi fraţi sau binefăcători. De asemenea, biblioteca noastră deţine seriile complete ale unor enciclopedii renumite cum ar fi: Enciclopedia Italiană, în 35 de volume, Enciclopedia Americană, în 20 de volume, Enciclopedia Britanică, în 25 de volume şi Enciclopedia Artei, în 17 volume. Cartea înregistrată până în momentul de faţă se ridică la 45.000 de volume. Volumele prelucrate până acum au fişe la cele două cataloage (alfabetic şi sistematic) şi sunt în jur de 30.000 de volume. S-a început introducerea pe calculator a fondului de carte pentru a facilita accesul la informaţie, producerea a noi documente de sinteză, în conformitate cu solicitările utilizatorilor (profesori, cercetători, studenţi etc.). Conservarea şi păstrarea cărţilor vechi şi a cărţilor rare este un capitol special al responsabililor bibliotecii, deoarece ele înseamnă păstrarea conştiinţei de neam şi religie, fiind bine ştiut că patrimoniul scriitoricesc este reflexul material al conştiinţei de identitate a neamului. Biblioteca deţine carte din toate domeniile: religie, filosofie, psihologie, logică, beletristică, geografie, istorie, arhivistică etc., iar fondul de carte este permanent actualizat, atât cu carte din ţară, cât şi din străinătate.
Centrele de cercetare, care şi-au făcut simţită prezenţa la umbra şi sub patronajul Institutului nostru, sunt o realitate plină de viaţă în cadrul activităţii academice şi aici amintim cele trei realităţi existente: Centrul de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova, Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel” şi Centrul de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”.
În anul 2000, din dorinţa de a putea oferi cadrelor didactice ale Institutului, dar şi studenţilor posibilitatea unei afirmări ştiinţifice şi de cercetare, s-a decis înfiinţarea Centrului de Studii Religioase Sfântul Anton de Padova. Acestei iniţiative i-au răspuns cu entuziasm atât cadrele didactice, cât şi studenţii Facultăţii de Teologie Pastorală. Scopul acestui Centru este de a face cunoscută spiritualitatea antoniană şi de a actualiza şi pune la dispoziţie noile cercetări pe planul dogmatic şi sacramental al Bisericii cu privire la exigenţele şi provocările timpului nostru. Aceste cercetări s-au materializat prin publicarea, începând cu anul 2003, a revistei Lumen fidei, revistă ce înglobează munca de cercetare a cadrelor Institutului, dar şi al altor cercetători din ţară şi din străinătate.
Anul 2002 a adus comunităţii noastre o nouă realitate academică: Academia Istorico-Juridico-Teologică „Petru Tocănel”. Evenimentul a fost precedat de simpozionul internaţional Plenitudo Legis, Amor Veritatis, ocazionat de comemorarea a 10 ani de la trecerea în casa Tatălui a părintelui Petru Tocănel. Academia îşi propune să dezvolte laturile istorice şi juridice, atât de mult preţuite de părintele Petru Tocănel, dar nu neglijează nici teologia, iar coloana Studia et Documenta este exemplul cel mai grăitor. Directorul Academiei a fost ales pr. conf. univ. dr. Maximilian Pal, iar dintre membrii acestei Academii fac parte personalităţi ale lumii ştiinţifice şi academice naţionale şi internaţionale.
În dorinţa de a aduce şi a face cunoscut pe plaiurile româneşti „Spiritul din Assisi”, în ziua de 30 martie 2003, în cadrul Senatului Institutului, s-a decis înfiinţarea Centrului de Cercetare Ecumenică şi de Dialog Interreligios „Pax et unitas”. Iniţiativa s-a bucurat de o largă apreciere, iar dintre membrii ei, atât cei onorifici, cât şi cei coordonatori, fac parte ierarhi, clerici şi laici aparţinând diferitelor Biserici creştine: romano-catolice, greco-catolice şi ortodoxe. Directorul acestui Centru a fost ales pr. conf. univ. dr. Iosif Bisoc. Rezultatul discuţiilor şi al cercetării sunt publicate în revista Pax et unitas, apărută în anul 2003 şi în coloana de studii Universalia.
Revista Institutului nostru, Studii franciscane, este destinată concretizării cercetărilor individuale sau de grup ale cadrelor didactice. Revista a apărut în anul 2002 şi, aflându-se deja la cel de al V-lea număr, a însumat multe cercetări utile aprofundării studiului teologiei. Revista are pentru fiecare număr un titlu spre expunere, iar dezbaterea sa, prin prisma diferitelor discipline, oferă publicului larg o nouă orientare, dar şi o întărire în doctrina Bisericii Catolice. Directorul revistei este pr. lect. univ. dr. Mihai Gal.
De notat este şi revista cea mai „în vârstă”, Viaţa Fraternă, care este editată din anul 1993. Revista este îngrijită de către studenţi şi, prin noul grup redacţional, şi-a lărgit sfera, devenind o revistă de spiritualitate şi cultură franciscană: ea dezvoltă o tematică bogată, începând de la spiritualitate şi cultură franciscană, teologie, filosofie, literatură, artă creştină, precum şi diferite aspecte ale existenţei cotidiene.
Realizările ultimilor ani s-au concretizat în manifestări culturale şi religioase, în simpozioane internaţionale şi naţionale, în conferinţe, lansări de carte, sesiuni ştiinţifice şi mese rotunde. De asemenea, este de menţionat faptul că Institutul nostru caută în permanenţă să consolideze legăturii de colaborare cu alte instituţii academice din ţară şi din străinătate, iar prezenţa atâtor personalităţi în mijlocul nostru cu ocazia manifestărilor organizate (şi aici ne referim la ierarhi, miniştri, academicieni, profesori universitari etc.), sunt dovada clară a prestigiului de care se bucură. Dorim să amintim câteva manifestări şi momente deosebite:

 • sfinţiri de diaconi şi de preoţi în prezenţa Nunţiului Apostolic, a episcopilor romano-catolici şi greco-catolici din ţară şi din străinătate (2000-2008);
 • decernarea de diplome de excelenţă şi de merit confraţilor în vârstă, pentru activitatea depusă în cadrul Provinciei franciscane (29.11.2001);
 • simpozionul internaţional Plenitudo Legis, Amor Veritatis (1-3.10.2002);
 • zilele de rugăciune pentru unitatea Bisericii (2001-2008);
 • simpozionul naţional al vieţii consacrate (2003 2008);
 • simpozionul literar „Orizonturi către infinit” (1-3.10.2003);
 • deschiderea Centrului de cercetare ecumenică şi dialog interreligios Pax et Unitas (22.01.2004);
 • aducerea moaştelor sfântului Anton de Padova (13.06.2004);
 • festivalul internaţional  de muzică sacră(2004, 2007);
 • simpozionul de istorie (2005);
 • simpozionul despre Sfânta Scriptură: „Pe urmele lui Cristos în urmarea evangheliei ”(2.10.2006);
 • simpozion internaţional: „Rolul Bisericii şi al societăţii civile într-o Europă unită” (20-21 mai 2005);
 • simpozion aniversar „110 ani de la înfiinţarea canonică a Provinciei franciscane „Sfântul Iosif” din România” (3 octombrie 2005);
 • simpozion ştiinţific despre Sfînta Scriptură (2 octombrie 2006);
 • festival muzical „Carmil Tocănel” (28-29 septembrie 2007);
 • simpozion internaţional asupra „Humanae Vitae” (20 mai 2008).

Aprecierea şi prezenţa constantă a episcopilor ortodocşi şi al altor clerici ortodocşi este un alt motiv de mândrie duhovnicească şi un semn al apartenenţei noastre la un Ordin religios deschis dialogului.