Loading...
duminică, 14 aprilie 2024
OFMConv Romania

Conditii de publicare

Condiții de publicare

  1. Obiectivul și scopul revistei

Studii Franciscane este revista de științe teologice și studii franciscane a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman și are ca obiectiv dialogul și dezbaterea teologică. Revista își deschide paginile către autori provenind din diferite țări. Scopul acesteia este promovarea schimbului de experiență între cercetătorii din România și a acestora cu cei din străinătate.

  1. Cerințe generale

Articolul trebuie să corespundă obiectivelor și scopurilor editoriale.

Articolul trebuie să fie original, reprezentând munca autorului.

Articolul nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în altă parte.

Articolul poate fi trimis în limba română sau italiană, engleză, franceză, spaniolă, germană.

Ideile și pasajele din manuscris care nu sunt ale autorului trebuie să fie atribuite în mod corespunzător, prin trimiteri bibliografice adecvate și prin utilizarea ghilimelelor.

În cazul nerespectării legislației dreptului de autor, întreaga răspundere îi revine autorului.

Autorului îi revine obligația de a obține autorizațiile de reproducere și copyright referitoare la includerea ca atare sau adaptarea în articol de documente/texte/imagini pentru care nu deține drepturi de autor. Autorii nu pot reproduce materiale din surse neautorizate.

Autorul are obligația să trimită împreună cu articolul Declarația de asumare a răspunderii

  1. Cerințele privind forma articolului

1. Titlul articolului

Titlul articolului se scris cu majuscule, Times New Roman, caractere de 13, bold, centrat.

2. Autorul articolului

Prenumele și numele autorului se scriu în dreapta, la două rânduri distanță sub titlu, fiind precedate de gradul didactic, titlul științific și ierarhia ecleziastică (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 11, Numele de familie se scrie cu majuscule reduse. Numele va fi urmat de indicarea afilierii/afilierilor instituționale (dacă este cazul), scrise cu Times New Roman, caractere de 11.

3. Rezumatul articolului

Rezumatul să ofere o prezentare generală și va fi scris în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, cu Times New Roman, caractere de 12, justify, la două rânduri distanță de numele autorului.

4. Cuvinte cheie

Se vor menționa cel puțin 5 cuvinte sau expresii cheie care surprind esența lucrării, scrise în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație internațională, la două rânduri distanță sub rezumatul lucrării, cu Times New Roman, caractere de 11, justify.

5. Corpul articolului

Textul articolului se va redacta în limba română sau italiană, engleză, franceză, spaniolă, germană. Textul se va scrie cu Times New Roman, caractere de 12, justify și spațiere la un rând distanță. Articolul va fi structurat pe secțiuni având fiecare un titlu. Secțiunea introductivă va cuprinde identificarea problemei cercetate, noutatea în raport cu abordările doctrinare existente, structura cercetării. Articolul va cuprinde apoi secțiuni legate de cercetarea și discutarea temei analizate. La sfârșitul articolului va fi inserată o secțiune de concluzii cu rezultatele cercetării și modalitățile de valorificare a acestora.

6. Notele de subsol

Notele de subsol se redactează cu Times New Roman, caractere de 10, justify și spațiere la un rând distanță. Ele se vor numerota în mod continuu pentru întreg articolul și nu prin reluarea numerotării la fiecare pagină. Citările se vor realiza conform Norme referitoare la folosirea aparatului critic în articolele publicate de revista Studii franciscane sau Manualului de stil Chicago.

7. Bibliografie

La sfârșitul articolului poate fi inserată lista bibliografică a lucrărilor utilizate. Lista trebuie să cuprindă toate izvoarele doctrinare (cărți, articole) care se găsesc în notele de subsol pe parcursul articolului. Lista bibliografică nu poate cuprinde alte surse doctrinare decât cele utilizate în articol și regăsite în notele de subsol. Indicarea lucrărilor în lista bibliografică se va face conform Manualului de stil Chicago.

8. Aspectul paginilor

Paginile vor avea formatul A4, portrait (cu marginile: sus/jos/stânga/dreapta 2 cm). Paginile vor fi numerotate cu numere arabe în mod continuu, de la prima la ultima pagină.

  1. Declarația de etică și malpraxis a revistei Studii Franciscane

Drepturile și responsabilitățile autorilor sunt prezentate în Declarația de etică și malpraxis a revistei Studii Franciscane..

  1. Adresa de corespondență

Articolul însoțit de Declarația de asumare a răspunderii, completată de fiecare autor se va trimite în format electronic la adresa: studiifranciscane@gmail.com